Tuesday, May 26, 2009

Tugasan 2: Perbandingan 3 artikel Luar Negara berkenaan Kajian Tindakan dalam Pendidikan.

Tugasan : Dapatkan 3 artikel jurnal (luar negara) berkenaan kajian tindakan dalam pendidikan
Lakukan : Perbandingan (persamaan & perbezaan)Penganalisisan, penilaian,Rumusan & sintesis
Dari segi : sampel, setingprosedur kajian tindakan, pengumpulan & menganalisis data
Tajuk Jurnal:
 1. Postgraduate coursework in Australia: issues emerging from university and industry collaboration (H. Forsyth Æ R. Laxton Æ C. Moran Æ J. van der werf Æ R. Banks Æ R. Taylor)
 2. Tales from the frontline: The experiences of early childhood practitioners working with an ‘embedded’ research team( Sandie Wong)
 3. Development of Transdisciplinarity Among Students Placed with a Sustainability for Health Research Project( Fadya Orozco and Donald C. Cole)
  dalam ketiga-ketiga jurnal ini, terdapat:

PERSAMAAN

Dalam ketiga-tiga Jurnal ini Instrumen yang digunakan ialah penggunaan pengalaman, sebagai kajian kes dalam penyelidikan mereka. Ia memfokuskan kepada kajian dalam pendidikan yang telah dijalankan. Ianya dilakukan untuk mengenalpasti masalah permasalahan kajian dan tujuan kajian yang dilakukan untuk penambahbaikan dalam penyelidikan terbaru.

PERBEZAAN

 • Jurnal Pertama:
  Jurnal yang pertama menceritakan mengenai kursus lepasa ijazah di Australia:isu-isu yang baru muncul daripada universiti dan juga kolaborasi industri.
 • Jurnal Kedua:
  Jurnal yang kedua pula berkaitan dengan pengalaman-pengalaman partisipan awal kanak-kanak yang bekerja dengan pasukan penyelidikan.
 • Jurnal Ketiga:
  Jurnal yang ketiga pula ialah Pembangunan Transdisciplinarity di kalangan pelajar Diletakkan dengan satu Sustainability(lanjutan) bagi projek penyelidikan kesihatan.

SAMPEL

 • Kajian yang diutarakan oleh H. Forsyth Æ R. Laxton Æ C. Moran Æ J. van der werf Æ R. Banks Æ R. Taylor melibatkan mahasiswa-mahasiswa universiti lepasan ijazah untuk meneroka bidang yang kedua.
 • Manakala kajian Sandie Wong pula melibatkan kanak-kanak,keluarga-keluarga yang tinggal di Australia,participant termasuk juga pasukan penyelidik yang menjalankan kajian.
 • Kajian Fadya Orozco and Donald C.Cole pula terdiri daripada pelajar-pelajar yang berbeza displin/bidang untuk projek penyelidikan kesihatan(6 orang pelajar mahasiswa)

SETTING

 1. Kajian H. Forsyth Æ R. Laxton Æ C. Moran Æ J. van der werf Æ R. Banks Æ R. Taylor dilakukan di universiti Australia,sekitar kawasan Australia.
 2. Kajian Sandie Wong pula di Australia juga.
 3. Kajian Fadya Orozco and Donald C.Cole pula di universiti, Projek Penyelidikan Kesihatan Di Ekuador, kanada.

PROSEDUR KAJIAN TINDAKAN

Menurut kajian H. Forsyth Æ R. Laxton Æ C. Moran Æ J. van der werf Æ R. Banks Æ R. Taylor adalah menkaji berkenaan dengan isu-isu pelajar-pelajar lepasan ijazah dan memberi perhatian kepada cabaran masa depan para pelajar dan faedah yang diperolehi sekiranya pelajar-pelajar mengikuti kursus lepasan ijazah sebagai tumpuan kedua. Ia adalah berlainan dengan kursus asal dan munculnya pendidikan baru yang berbeza dengan persekitaran pembelajaran pelajar. Pengkaji mengenalpasti masalah kajian iaitu kekurangan tenaga pekerja dalam sektor tertentu. Contohnya Australia mengalami kekurangan tenaga berkemahiran dalam sektor kejuruteraan sains dan teknologi, dan memerlukan keperluan tenaga pekerja segera dalam industri-industri orang Australia terutama dalam ekonomi pertanian seperti pengeluaran haiwan. Antara perancangan yang dibuat adalah dengan melaksanakan satu program lepasan ijazah iaitu di bawah program pembiakan haiwan dan revelen dengan profesional serta bermanfaat dalam beberapa bidang ekonomi Australia.

Kajian Sandie Wong pula ialah mengenalpasti masalah nak hendak dikaji, mengatur langkah-langkah untuk membuat kajian sama ada latihan penyelidikan seperti penyelidikan luar, penyelidikan dalaman dan memfokuskan apa yang hendak dikaji. Ia jug menggunakan beberapa strategi dan kaedah penyelidikan seperti kajian kolaboratif atau kajian berkumpulan dan juga metod kajian yang dilakukan.

Kajian Fadya Orozco dan Donald C.Cole juga memfokuskan kepada permasalahan kajian, membuat perancangan bagi penambaikan kajian.Tujuan penyelidikan trandisplinary ialah untuk memahami kerumitan masalah-masalah dari segi konteks sosial mereka supaya penyelesaian mereka boleh menyumbang kepada pembangunan lestari. penkaji mencari maklumat atau sumber-sumber yang pelbagai untuk membentuk pengajian transdisplinary untuk tema dalam kajian. Terdapat metod-metod kajian yang dijalankan seperti projek Ecosalud dan juga membuat analisis dan kemudiannya mendapat keputusan hasil daripada kajian yang dibuat.

PENGUMPULAN DAN PENGANALISISAN DATA

Kajian H. Forsyth Æ R. Laxton Æ C. Moran Æ J. van der werf Æ R. Banks Æ R. Taylor membuat pengumpulan data melalui data kuantatif, kaji selidik, temubual, laporan-laporan statistik, pemerhatian.

Manakala kajian Sandie Wong membuat pengumpulan data melalui kaji selidik atau penyelidikan luar dan dalam, melalui partisipan penyelidikann danpenyelidikan kolaborasi.

Kajian Fadya Orozco dan Donald C.Cole mengumpul data melalui temubual,kaji selidik, melalui kertas kerja .

ANALISIS DATA


H. Forsyth Æ R. Laxton Æ C. Moran Æ J. van der werf Æ R. Banks Æ R. Taylor membuat analisa data kualitatif.
Sebagai contoh : example, reportedly 1 year showed an increase of as much as 50% of the number of postgraduate courses offered in Australian universities, in the early 1990s (McInnis et al. 1995, p. 4). Statistical reports show an increase of 119% in commencing enrolments between 1993 and 2003 (DEST 2006)

Sandie Wong pula membuat analisa data kualitatif.

Fadya Orozco dan Donalg C.Cole membuat analisa data melalui pemerhatian, nota-nota lapangan, partisipan.

No comments:

Post a Comment