Monday, May 25, 2009

Tugasan 1; Ulasan Buku Kajian Tindakan dalam Pendidikan

Tajuk Buku : “Action Research A Guide For The Teacher Research”
Nama Pengarang : GEOFFREY E.MILLS
Tahun Diterbitkan : 2003
Tempat Diterbitkan : United States, America
Nama Penerbit : MERILL PRENTICE HALL
Bahagian Pertama
KONSEP KAJIAN TINDAKAN
Kajian tindakan merupakan satu bentuk inkuiri refleksi kendiri yang dijalankan secara berterusan. Kajian tindakan dalam pendidikan ini kebiasaannya dilakukan oleh guru, pengetua, kaunselor sekolah atau pelajar sendiri. Kajian kebiasaannya bertumpu kepada persekitaran sekolah atau kelas yang melibatkan warga sekolah itu sendiri. Ianya menggunakan kaedah kualitatif. Tujuan utama kajian tindakan dibuat ialah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualiti pendidikan (amalan masing-masing) melalui perubahan. Hasil daripada kajian tersebut pengkaji dapat memahami amalan pengajaran guru, amalan pembelajaran murid, suasana dalam bilik darjah dan sebagainya.
Bahagian Kedua
MENGAPA GURU PERLU MEMBUAT KAJIAN TINDAKAN?
  1. Menjadikan guru sebagai penyelidik yang kritikal, kaya dengan idea baru, sanggup menerima perubahan dan berupaya membuat penilaian terhadap kurikulum dan kokurikulum.
  2. Mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran.
  3. Memudahkan objektif dapat dicapai dan dapat memahami, mengubah serta memperbaiki amalan sendiri.
  4. Meningkatkan penggunaan bahan dan membentuk jalinan kerja yang aktif dan efektif.
  5. Mendapat sumber maklumat penting untuk memahami amalan pengajaran guru, amalan pembelajaran murid, keadaan murid, suasana dalam bilik darjah dan sebagainya.
  6. Mewujudkan kerjasama secara kolaboratif di kalangan guru dan para pelajar.
  7. Merancang huraian mata pelajaran dengan lebih berkesan.
Bahagian Ketiga
PENGUMPULAN DAN PENGANALISISAN DATA
Menggunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif
1. Instrumen kajian
• Data
• Borang
2. Teknik pengumpulan data
+ Dapatan sumber asal yang ada di sekolah
+ Dapatan maklumat aktiviti harian
+ Maklumat dari soalan
+ Sumber konvensional ( pemerhatian, penyolan, temubual )
+ Sumber sokongan ( sikap, portfolio, rangka kerja )
+ Temuduga
+ Pengalaman
+ Penyoalan
+ Penyelidikan
+ Tinjauan
+ Gambar
+ Rakaman
3. Teknik penganalisisan data
- Mengenalpasti tema kajian
- Mengekod pemantauan, temuduga dan soal jawab
- Menyatakan pokok persoalan
- Mengadakan kajian tentang organisasi
- Menyatakan peta konsep
- Menganalisis elemen kesan dan kemungkinan kajian
- Menyatakan dapatan
- Menentukan kelemahan dapatan
- Menggunakan perisian komputer untuk mengalisis data
Bahagian Keempat
ETIKA KAJIAN TINDAKAN
1. Garis panduan :
-Pengkaji perlu mengetahui garis panduan etika kajian.
-Pengkaji perlu mengetahui bagaimana hendak mendapat hasil jawapan yang bermutu.
-Perlu tahu prinsip sosial yang wujud dalam komuniti kajian.
-Tiada ruang untuk melakukan sebarang penipuan di dalam kajian.
-Memastikan data yang diperolehi merangkumi garis panduan kajian tindakan.
2. Konsep etika dalam rangka kerja kajian kualitatif :
-Tidak meletakkan perspektif yang rendah terhadap guru sebelum dan selepas melakukan kajian.
-Mengenalpasti etika yang patut di ambil dan mendalami perasaan responden.
-Mewujudkan praktik hubungan yang baik dengan responden.

No comments:

Post a Comment