Wednesday, May 6, 2009

Struktur Kursus Kajian Tindakan dalam Pendidikan

MATLAMAT DAN RINGKASAN KANDUNGAN KURSUS

Kursus ini meliputi definisi, kepentingan, tatacara dan pelbagai kaedah penyelidikan yang boleh digunakan dalam menjalankan kajian tindakan; analisis dan interpretasi data; kupasan dapatan kajian dan laporan kajian serta penyediaan kertas cadangan dan pelaksanaan kajian tindakan.

HASIL PEMBELAJARAN
  1. Menguasai pengetahuan dan kefahaman lanjutan atau tambahan daripada tahap sarjana muda dan membangun atau mengguna idea lazimnya dalam konteks penyelidikan.
  2. Menggunakan pengetahuan dan kemahiran penyelidikan bagi menyelesaikan masalah yang berkaitan bidang pengajian dalam situasi baru dan konteks multidisiplin.
  3. Mengurus maklumat, menjana ilmu dan berinovasi.
  4. Menilai dan membuat keputusan secara saintifik berdasarkan maklumat dan secara bertanggungjawab dari segi sosial dan etika.
  5. Menyebarkan ilmu kepada ahli bidang dan masyarakat umum secara rasional dan bermakna.
  6. Mengamalkan kemahiran belajar untuk pembelajaran sepanjang hayat.
  7. Memimpin dan bekerja dalam satu pasukan.

TAJUK
1. Pengenalan Kursus.Pengenalan Kajian Tindakan
2. Reka Bentuk Kajian Tindakan
3. Teori Perubahan
4. Kajian Kepustakaan / Tinjauan Literatur
5. Proposal kajian Tindakan
6. Pembentukan* Penyataan Masalah;* Tujuan/objektif/Persoalan Kajian
7. Prosedur Kajian Tindakan
8. Pengumpulan Data
9. Analisis Data

No comments:

Post a Comment