Tuesday, May 12, 2009

Kuliah 4

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Kajian kepustakaan bermaksud sorotan ke atas bahan ilmiah. Ianya dilakukan secara kritikal terhadap isi yang dikemukakan. Kajian kepustakaan juga adalah proses umum yang dilakukan peneliti dalam usaha menemukan teori (www.scribd.com/doc/6611023/04-Kajian-Pustaka)

MEMBANDING BEZA

Cari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti sifat, ciri, dan kualiti sesuatu unsur atau peristiwa ( http://www.geocities.com/panduannet/kbsb5.html) ianya digunakan apabila terdapat dua atau lebih ciri atau kemungkinan serta jika terdapat 2 atau lebih keputusan.

ANALISIS

Analisis adalah proses mengolah sesuatu yang sukar dan dipecahkan kepada bahagian yang kecil supata mudah untuk difahami (http://en.wikipedia.org/wiki/Analysis) Analisis dugunakan untuk mengenali bahagian-bahagian, memahami hubungkait antara bahagian.

MENILAI

Menilai adalah pertimbangan sesuatu perkara dari segi kebaikan dan kelemahan berdasarkan bukti yang sah dan kukuh. Ianya digunakan untuk memilih sesuatu serta untuk menerima atau menolak sesuatu.

MEMBUAT KESIMPULAN

Membuat kesimpulan adalah mebuat penyataan tentang hasil sesuatu kajian yang bersadarkan penyiasatan.

SINTESIS

Menggabung idea, unsur, item dan perkara yang berasingan untuk menghasilkan sesuatu yang baru (http://en.wikipedia.org/wiki/Synthesis)

No comments:

Post a Comment