Thursday, July 9, 2009

Pengumpulan Data
 1. Ada pelbagai teknik tapi tidak janjikan kualiti dapatan kajian.

 2. Penyelidikan tindakan tidak akan menjadi kecuali ianya dilakukan dengan sempurna

 3. Sehubungan dengan itu, usaha untuk memastikan kualiti yang tinggi dalam penyelidikan perlu dipelajari dengan gigih

3 sebab perlu mencapai kualiti tinggi :
 1. Tanggungjawab kepada pelajar ( MENGAJAR ITU AMANAH )

 2. Keperluan kepada kecekapan diri dan orang lain

 3. Keperluan untuk membuat tindakan dan berubah kepada perkara manfaat ( menambah ilmu pengetahuan ) dengan melakukan penyelidikan tindakan

Kriteria Kualiti • Serupa dengan kriteria jenis penyelidikan lain

 • 2 rukun sains dalam senarai penyelidik dalam kriteria kualiti ialah kesahan dan kebolehpercayaan

 • Kedua-dua konsep ini kritikal kepada kualiti penyelidikan tindakan


Kesahan : merujuk kepada kebenaran data dengan mengetahui samada data sebenarnya mengukur atau mencerminkan fenomena khusus yang dikaji


Kebolehpercayaan : ketepatan data - masalah berlaku apabila data diambil dari sampel yang terlalu kecil. Sehubungan dengan itu untuk penambahbaikan data penyelidikan tindakan, kita perlu selalu bertanya : 1. Adakah maklumat itu merupakan perwakilan tepat realiti?

 2. Bolehkah saya fikir sebarang sebab untuk syak kepada ketepatan data?

5 Tahap Penyelidikan : 1. Mengenalpasti masalah

 2. Perancangan Tindakan

 3. Mengumpul Data

 4. Analisis Data

 5. Perancangan untuk tindakan seterusnya

Kuliah 7

Minggu Ke-7

Tarikh : 1 Jun 2009

Pembentangan Proposal Dari Kumpulan-Kumpulan Terpilih
Objektif :
 1. Pembentukan bagi pernyataan masalah
 2. Tujuan / Objektif / Persoalan Kajian

Aktiviti 3 : Berkumpulan

Proposal Kajian Tindakan

Seminar Pendidikan Serantau 2009

SEMINAR PENDIDIKAN SERANTAU KE-4 DAN PERTANDINGAN PENYELIDIKAN PENDIDIKAN NUSANTARA 2009
" KE ARAH KEUNGGULAN UNIVERSITI PENYELIDIKAN"
18 - 21 MEI 2009
KLANA RESORT SEREMBAN,NEGERI SEMBILAN
ANJURAN:FAKULTI PENDIDIKAN , UKM FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN, UNRI

Antara subtema bagi seminar serantau ini ialah :

 1. Budaya Penyelidikan dalam Institusi Pendidikan Tinggi
 2. Kepimpinan dan Pengurusan di Institusi Pengajian Tinggi
 3. Kualiti Penyelidikan di Institusi Pendidikan
 4. Bahasa dan Komunikasi dalam Penyelidikan Pendidikan
 5. Kepelbagaian Kaedah dalam Penyelidikan Pendidikan
 6. Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam Penyelidikan
 7. Inovasi dalam Penyelidikan Pendidikan
 8. Hak Cipta dan Harta Intelek Produk Penyelidikan di Institusi Pendidikan Tinggi
 9. Pembangunan Modal Insan Berteraskan Penyelidikan
 10. Amalan dan Isu Penyelidikan Pendidikan di Institusi Pendidikan Nusantara
 11. Penyelidikan Merentas Pelbagai Disiplin Ilmu
 12. Impak Penyelidikan dalam Amalan dan Dasar Pendidikan

Pada 18-21 Mei 2009, Fakulti Pendidikan, Universiti Malaysia dengan kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universiti Nasional Riau Indonesia telah mengadakan Seminar Pendidikan Serantau kali ke-4 bertempat di Klana Resort Seremban, Negeri Sembilan.

Majlis perasmian seminar ini yang dilangsungkan oleh Menteri Pengajian Tinggi Malaysia, YB Dato' Seri Khaled Nordin turut menyaksikan upacara menandatangani MoU antara UKM (diwakili Naib Canselor UKM) dengan UNRI (diwakili Timbalan Rektor II UNRI). Upacara ini disusuli pelancaran buku "Reformasi Pendidikan Serantau" dan penyampaian hadiah Pertandingan Penyelidikan Pendidikan Nusantara.

Pertandingan ini julung kali diadakan pada seminar ini dan kumpulan penyelidikan Dekan FPend UKM telah berjaya membawa pulang pingat emas.Seminar ini telah menerima sebanyak 117 penyertaan untuk pembentangan lisan dan 19 penyertaan poster. Pembentang terdiri daripada pensyarah dan dosen universiti-universiti di Malaysia dan Indonesia, para pendidik dan pelajar siswazah lanjutan.

Sebanyak 5 sesi selari diadakan di mana setiap sesi mengandungi 4 bilik pembentangan. Para pelajar DPLI ambilan Januari 2009 turut menjadi peserta seminar ini dan kami telah diberi tugas melaporkan kertas kerja yang telah dibentangkan untuk mengumpul resolusi yang berkaitan.

Kertas kerja yang dibentangkan dibahagikan kepada tema-tema tertentu dan terdiri daripada kajian-kajian eksperimental, tinjauan dan juga kajian tindakan. Walaupun kajian dan penyelidikan dilakukan di dua negara yang berbeza, dapat dilihat permasalahan yang dihadapi dalam pendidikan adalah sama di kedua-dua negara, dan mungkin di negara-negara serantau yang lain.

Tuesday, May 26, 2009

Tugasan 2: Perbandingan 3 artikel Luar Negara berkenaan Kajian Tindakan dalam Pendidikan.

Tugasan : Dapatkan 3 artikel jurnal (luar negara) berkenaan kajian tindakan dalam pendidikan
Lakukan : Perbandingan (persamaan & perbezaan)Penganalisisan, penilaian,Rumusan & sintesis
Dari segi : sampel, setingprosedur kajian tindakan, pengumpulan & menganalisis data
Tajuk Jurnal:
 1. Postgraduate coursework in Australia: issues emerging from university and industry collaboration (H. Forsyth Æ R. Laxton Æ C. Moran Æ J. van der werf Æ R. Banks Æ R. Taylor)
 2. Tales from the frontline: The experiences of early childhood practitioners working with an ‘embedded’ research team( Sandie Wong)
 3. Development of Transdisciplinarity Among Students Placed with a Sustainability for Health Research Project( Fadya Orozco and Donald C. Cole)
  dalam ketiga-ketiga jurnal ini, terdapat:

PERSAMAAN

Dalam ketiga-tiga Jurnal ini Instrumen yang digunakan ialah penggunaan pengalaman, sebagai kajian kes dalam penyelidikan mereka. Ia memfokuskan kepada kajian dalam pendidikan yang telah dijalankan. Ianya dilakukan untuk mengenalpasti masalah permasalahan kajian dan tujuan kajian yang dilakukan untuk penambahbaikan dalam penyelidikan terbaru.

PERBEZAAN

 • Jurnal Pertama:
  Jurnal yang pertama menceritakan mengenai kursus lepasa ijazah di Australia:isu-isu yang baru muncul daripada universiti dan juga kolaborasi industri.
 • Jurnal Kedua:
  Jurnal yang kedua pula berkaitan dengan pengalaman-pengalaman partisipan awal kanak-kanak yang bekerja dengan pasukan penyelidikan.
 • Jurnal Ketiga:
  Jurnal yang ketiga pula ialah Pembangunan Transdisciplinarity di kalangan pelajar Diletakkan dengan satu Sustainability(lanjutan) bagi projek penyelidikan kesihatan.

SAMPEL

 • Kajian yang diutarakan oleh H. Forsyth Æ R. Laxton Æ C. Moran Æ J. van der werf Æ R. Banks Æ R. Taylor melibatkan mahasiswa-mahasiswa universiti lepasan ijazah untuk meneroka bidang yang kedua.
 • Manakala kajian Sandie Wong pula melibatkan kanak-kanak,keluarga-keluarga yang tinggal di Australia,participant termasuk juga pasukan penyelidik yang menjalankan kajian.
 • Kajian Fadya Orozco and Donald C.Cole pula terdiri daripada pelajar-pelajar yang berbeza displin/bidang untuk projek penyelidikan kesihatan(6 orang pelajar mahasiswa)

SETTING

 1. Kajian H. Forsyth Æ R. Laxton Æ C. Moran Æ J. van der werf Æ R. Banks Æ R. Taylor dilakukan di universiti Australia,sekitar kawasan Australia.
 2. Kajian Sandie Wong pula di Australia juga.
 3. Kajian Fadya Orozco and Donald C.Cole pula di universiti, Projek Penyelidikan Kesihatan Di Ekuador, kanada.

PROSEDUR KAJIAN TINDAKAN

Menurut kajian H. Forsyth Æ R. Laxton Æ C. Moran Æ J. van der werf Æ R. Banks Æ R. Taylor adalah menkaji berkenaan dengan isu-isu pelajar-pelajar lepasan ijazah dan memberi perhatian kepada cabaran masa depan para pelajar dan faedah yang diperolehi sekiranya pelajar-pelajar mengikuti kursus lepasan ijazah sebagai tumpuan kedua. Ia adalah berlainan dengan kursus asal dan munculnya pendidikan baru yang berbeza dengan persekitaran pembelajaran pelajar. Pengkaji mengenalpasti masalah kajian iaitu kekurangan tenaga pekerja dalam sektor tertentu. Contohnya Australia mengalami kekurangan tenaga berkemahiran dalam sektor kejuruteraan sains dan teknologi, dan memerlukan keperluan tenaga pekerja segera dalam industri-industri orang Australia terutama dalam ekonomi pertanian seperti pengeluaran haiwan. Antara perancangan yang dibuat adalah dengan melaksanakan satu program lepasan ijazah iaitu di bawah program pembiakan haiwan dan revelen dengan profesional serta bermanfaat dalam beberapa bidang ekonomi Australia.

Kajian Sandie Wong pula ialah mengenalpasti masalah nak hendak dikaji, mengatur langkah-langkah untuk membuat kajian sama ada latihan penyelidikan seperti penyelidikan luar, penyelidikan dalaman dan memfokuskan apa yang hendak dikaji. Ia jug menggunakan beberapa strategi dan kaedah penyelidikan seperti kajian kolaboratif atau kajian berkumpulan dan juga metod kajian yang dilakukan.

Kajian Fadya Orozco dan Donald C.Cole juga memfokuskan kepada permasalahan kajian, membuat perancangan bagi penambaikan kajian.Tujuan penyelidikan trandisplinary ialah untuk memahami kerumitan masalah-masalah dari segi konteks sosial mereka supaya penyelesaian mereka boleh menyumbang kepada pembangunan lestari. penkaji mencari maklumat atau sumber-sumber yang pelbagai untuk membentuk pengajian transdisplinary untuk tema dalam kajian. Terdapat metod-metod kajian yang dijalankan seperti projek Ecosalud dan juga membuat analisis dan kemudiannya mendapat keputusan hasil daripada kajian yang dibuat.

PENGUMPULAN DAN PENGANALISISAN DATA

Kajian H. Forsyth Æ R. Laxton Æ C. Moran Æ J. van der werf Æ R. Banks Æ R. Taylor membuat pengumpulan data melalui data kuantatif, kaji selidik, temubual, laporan-laporan statistik, pemerhatian.

Manakala kajian Sandie Wong membuat pengumpulan data melalui kaji selidik atau penyelidikan luar dan dalam, melalui partisipan penyelidikann danpenyelidikan kolaborasi.

Kajian Fadya Orozco dan Donald C.Cole mengumpul data melalui temubual,kaji selidik, melalui kertas kerja .

ANALISIS DATA


H. Forsyth Æ R. Laxton Æ C. Moran Æ J. van der werf Æ R. Banks Æ R. Taylor membuat analisa data kualitatif.
Sebagai contoh : example, reportedly 1 year showed an increase of as much as 50% of the number of postgraduate courses offered in Australian universities, in the early 1990s (McInnis et al. 1995, p. 4). Statistical reports show an increase of 119% in commencing enrolments between 1993 and 2003 (DEST 2006)

Sandie Wong pula membuat analisa data kualitatif.

Fadya Orozco dan Donalg C.Cole membuat analisa data melalui pemerhatian, nota-nota lapangan, partisipan.

Monday, May 25, 2009

Tugasan 1; Ulasan Buku Kajian Tindakan dalam Pendidikan

Tajuk Buku : “Action Research A Guide For The Teacher Research”
Nama Pengarang : GEOFFREY E.MILLS
Tahun Diterbitkan : 2003
Tempat Diterbitkan : United States, America
Nama Penerbit : MERILL PRENTICE HALL
Bahagian Pertama
KONSEP KAJIAN TINDAKAN
Kajian tindakan merupakan satu bentuk inkuiri refleksi kendiri yang dijalankan secara berterusan. Kajian tindakan dalam pendidikan ini kebiasaannya dilakukan oleh guru, pengetua, kaunselor sekolah atau pelajar sendiri. Kajian kebiasaannya bertumpu kepada persekitaran sekolah atau kelas yang melibatkan warga sekolah itu sendiri. Ianya menggunakan kaedah kualitatif. Tujuan utama kajian tindakan dibuat ialah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualiti pendidikan (amalan masing-masing) melalui perubahan. Hasil daripada kajian tersebut pengkaji dapat memahami amalan pengajaran guru, amalan pembelajaran murid, suasana dalam bilik darjah dan sebagainya.
Bahagian Kedua
MENGAPA GURU PERLU MEMBUAT KAJIAN TINDAKAN?
 1. Menjadikan guru sebagai penyelidik yang kritikal, kaya dengan idea baru, sanggup menerima perubahan dan berupaya membuat penilaian terhadap kurikulum dan kokurikulum.
 2. Mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran.
 3. Memudahkan objektif dapat dicapai dan dapat memahami, mengubah serta memperbaiki amalan sendiri.
 4. Meningkatkan penggunaan bahan dan membentuk jalinan kerja yang aktif dan efektif.
 5. Mendapat sumber maklumat penting untuk memahami amalan pengajaran guru, amalan pembelajaran murid, keadaan murid, suasana dalam bilik darjah dan sebagainya.
 6. Mewujudkan kerjasama secara kolaboratif di kalangan guru dan para pelajar.
 7. Merancang huraian mata pelajaran dengan lebih berkesan.
Bahagian Ketiga
PENGUMPULAN DAN PENGANALISISAN DATA
Menggunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif
1. Instrumen kajian
• Data
• Borang
2. Teknik pengumpulan data
+ Dapatan sumber asal yang ada di sekolah
+ Dapatan maklumat aktiviti harian
+ Maklumat dari soalan
+ Sumber konvensional ( pemerhatian, penyolan, temubual )
+ Sumber sokongan ( sikap, portfolio, rangka kerja )
+ Temuduga
+ Pengalaman
+ Penyoalan
+ Penyelidikan
+ Tinjauan
+ Gambar
+ Rakaman
3. Teknik penganalisisan data
- Mengenalpasti tema kajian
- Mengekod pemantauan, temuduga dan soal jawab
- Menyatakan pokok persoalan
- Mengadakan kajian tentang organisasi
- Menyatakan peta konsep
- Menganalisis elemen kesan dan kemungkinan kajian
- Menyatakan dapatan
- Menentukan kelemahan dapatan
- Menggunakan perisian komputer untuk mengalisis data
Bahagian Keempat
ETIKA KAJIAN TINDAKAN
1. Garis panduan :
-Pengkaji perlu mengetahui garis panduan etika kajian.
-Pengkaji perlu mengetahui bagaimana hendak mendapat hasil jawapan yang bermutu.
-Perlu tahu prinsip sosial yang wujud dalam komuniti kajian.
-Tiada ruang untuk melakukan sebarang penipuan di dalam kajian.
-Memastikan data yang diperolehi merangkumi garis panduan kajian tindakan.
2. Konsep etika dalam rangka kerja kajian kualitatif :
-Tidak meletakkan perspektif yang rendah terhadap guru sebelum dan selepas melakukan kajian.
-Mengenalpasti etika yang patut di ambil dan mendalami perasaan responden.
-Mewujudkan praktik hubungan yang baik dengan responden.

Tuesday, May 12, 2009

Kuliah 4

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Kajian kepustakaan bermaksud sorotan ke atas bahan ilmiah. Ianya dilakukan secara kritikal terhadap isi yang dikemukakan. Kajian kepustakaan juga adalah proses umum yang dilakukan peneliti dalam usaha menemukan teori (www.scribd.com/doc/6611023/04-Kajian-Pustaka)

MEMBANDING BEZA

Cari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti sifat, ciri, dan kualiti sesuatu unsur atau peristiwa ( http://www.geocities.com/panduannet/kbsb5.html) ianya digunakan apabila terdapat dua atau lebih ciri atau kemungkinan serta jika terdapat 2 atau lebih keputusan.

ANALISIS

Analisis adalah proses mengolah sesuatu yang sukar dan dipecahkan kepada bahagian yang kecil supata mudah untuk difahami (http://en.wikipedia.org/wiki/Analysis) Analisis dugunakan untuk mengenali bahagian-bahagian, memahami hubungkait antara bahagian.

MENILAI

Menilai adalah pertimbangan sesuatu perkara dari segi kebaikan dan kelemahan berdasarkan bukti yang sah dan kukuh. Ianya digunakan untuk memilih sesuatu serta untuk menerima atau menolak sesuatu.

MEMBUAT KESIMPULAN

Membuat kesimpulan adalah mebuat penyataan tentang hasil sesuatu kajian yang bersadarkan penyiasatan.

SINTESIS

Menggabung idea, unsur, item dan perkara yang berasingan untuk menghasilkan sesuatu yang baru (http://en.wikipedia.org/wiki/Synthesis)